ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี

รับ ‘Super Special Rare Item’ รูปถ่าย BAMBAM GOT7 พร้อมลายเซ็นสดจากมือ สุด Exclusive จากไส้กรอก ซีพี ทั้งหมด 10 รางวัล รางวัลละ 1 รูป

  1. คุณ วาสิฏฐี ทวีวัฒน์
  2. คุณ ชไมพร ท้วมเกิด
  3. คุณ ศุมาลิน นาคสุข
  4. คุณ รักตพร ศรแก้ว
  5. คุณ พัชวรรณ นิติยานนท์
  6. คุณ สุจิตรา อยู่หนู
  7. คุณ ยุพญาดา วงค์ฟ้าเลื่อน
  8. คุณ ณัชชา โคตะโน
  9. คุณ สุวารี นิระโส
  10. คุณ ณัฐพิมล ธาระนารถ

โปรดส่งชื่อ ที่อยู่ พร้อมรูปถ่ายสําเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
มาที่แฟนเพจ CP Brand เพื่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ภายใน 7 วันหลังประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
*คําตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

รีบลงทะเบียน รีบส่งใบเสร็จกันน้า

เหลืออีกเพียง

ชุด